0

صدای زیاد هود

علت افزایش صدای هود هود  را می توان به عنوان یک دستگاه تهویه هوا در آشپزخانه معرفی کرد.در بازار دو مدل هود موجود است هود تصفیه کننده و دیگری هودهای دارای خروجی هوا. هود تصفیه کننده، گردو‌غبار و [...]

0

کم شدن صدای هود

عوامل موثر در کم شدن صدای هود فضای موجود در کابینت برای کم شدن صدای هود می توان اشاره کرد که فضایی که کابینت ساز برای نصب هود در نظر می گیرد این فضا بین ۶۰ سانتی متر تا ۹۰ سانتی متر متغیر بوده و [...]