0

صدای زیاد هود

علت افزایش صدای هود هود  را می توان به عنوان یک دستگاه تهویه هوا در آشپزخانه معرفی کرد.در بازار دو مدل هود موجود است هود تصفیه کننده و دیگری هودهای دارای خروجی هوا. هود تصفیه کننده، گردو‌غبار و [...]