0

کم شدن صدای هود

عوامل موثر در کم شدن صدای هود فضای موجود در کابینت برای کم شدن صدای هود می توان اشاره کرد که فضایی که کابینت ساز برای نصب هود در نظر می گیرد این فضا بین ۶۰ سانتی متر تا ۹۰ سانتی متر متغیر بوده و [...]