0

علت کم شدن شعله اجاق گاز

 کم شدن شعله گاز علت کم شدن شعله اجاق گاز هنگامیکه اجاق‌های نفتی و زغالی، جایشان را به اجاق‌های گازی و مدرن دادند، کسی فکرش را هم نمی کرد که روزی نقش این گازها در منزل‌ها تا به این حد پررنگ شود! [...]